Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.obsessionclub.pl
Sprzedającym jest SZKOŁA TAŃCA & FITNESS CLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie 30-712 ul. Strycharska 10/38 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście , XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857935. Spółka posiada kapitał zakładowy:
100 000 PLN. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 679 320 46 91, Regon: 386932925
zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem: 780 096 266
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@obsessionclub.pl

Godziny obsługi sklepu internetowego: 17.00-22.00 od poniedziałku do piątku.

§ 1 Definicje
Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z
przyjętym w następującej definicji:

 1. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie www.obsessionclub.pl.
 2. Klient (Kupujący) – podmiot który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z
  innych usług Sklepu Internetowego www.obsessionclub.pl
 3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.
  Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się
  do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą
  mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
  Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
  odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep internetowy obsessionclub.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod
  adresem www.obsessionclub.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem
  www.obsessionclub.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego.
  § 2 Zasady ogólne
 12. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z
  niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 13. Sklep internetowy www.obsessionclub.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową zabawek oraz
  artykułów szkolnych za pośrednictwem sieci Internet. Ze sprzedaży hurtowej wyłączone są produkty
  marki Lego.
 14. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.obsessionclub.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie
  zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalne wprowadzone na rynek polski.
 15. Sklep internetowy działa na przeglądarce Internet Explorer (min. wersja 9) lub Mozilla Firefox (min.
  wersja 32) lub Google Chrome (min. wersja 37) lub Opera (min. wersja 24) lub Safari (min. wersja 7).
  5.Użytkownikowi w momencie rejestracji przysługuje prawo do wyrażenia zgody na gromadzenie i
  przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych
  niniejszym Regulaminem.
  6.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień
  Użytkownika.
  § 3 Składanie zamówień
 16. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.obsessionclub.pl są
  cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują
  kosztów wysyłki.
 17. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 18. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie
  w godzinach obsługi Sklepu Internetowego (17.00-22.00 od poniedziałku do piątku)
 19. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
  poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i
  adres e-mail.
 20. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
  kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 21. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
 22. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
  siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
  faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie
  elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
  przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania
  organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 23. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku
  z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane,
  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 24. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu
  ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i
  hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login oraz hasło jest ciągiem znaków
  ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek
  zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 25. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze
  Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 26. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek
  bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem
  dokonania zamówienia w przypadku realizacji płatności przelewem elektronicznym lub kartą przez
  serwis płatności PayU.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo
  drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu
  zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
  Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie
  sprzedającego.
 3. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jest to
  orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień realizowanych przelewem elektronicznym lub kartą
  przez serwis płatności PayU.
  Przy wyborze opcji płatności „przelew na konto” do czasu podanego na stronach serwisu należy
  doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość
  opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili
  klikając w link „Koszty dostawy”.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem natychmiastowego systemu
  płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu lub przy odbiorze
  osobistym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi
  przelewami jest Przelewy 24.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo
  uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na
  przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są
  zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz
  skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia
  nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć
  negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia
  przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania
  przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i
  przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia
  wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się
  wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością
  zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni
  kompletny (wraz z opakowaniem), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą
  nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego
  sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na
  własny koszt na wskazany przez Usługodawcę adres po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą i
  wypełnieniu dokumentu Oświadczenia odstąpieniu od umowy przesłanego przez Usługodawcę.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć do przesyłki zwrotnej.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
  sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar był zakupiony na paragon i spełnia wymienione w
  punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w
  Oświadczeniu odstąpienia od umowy konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Towary zakupione w sklepie www.obsessionclub.pl mogą być reklamowane z zachowaniem
  odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą do
  reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź
  różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.
 2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą
  uwzględniane
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym
  rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy
  odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych
  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze
  zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271
  ze zmianami) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym i wypełnieniu przesłanego
  Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia
  niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku
  sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach
  556-576 Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W
  przypadku braku dostępności towaru zostanie zwrócony zapłata za produkt.
  § 9 Polityka prywatności
 6. Administratorem danych osobowych jest SZKOŁA TAŃCA & FITNESS CLUB spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-712 ul. Strycharska 10/38 wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście ,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857935. Spółka
  posiada kapitał zakładowy: 100 000 PLN. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 679 320
  46 91, Regon: 386932925
 7. 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym www.obsessionclub.pl, Klient wyraża zgodę na
  umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla
  celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak
  zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi
  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być
  przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz w
  przypadku zakupów za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych instytucjom
  pośredniczącym w płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności
  szybkimi przelewami jest Przelewy 24. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do
  ich poprawiania.
 9. Osoba zapisująca się na newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych w postaci adresu email w celach marketingowych i komunikowania się w celu informowania o promocjach i konkursach.
  Zapisujący się na newsletter może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.
 10. Dane są przetwarzane w celu dopasowania treści stron do zainteresowań przeglądających stronę,
  analiz statystycznych oraz pokazywania reklam dopasowanych do potrzeb i zainteresowań
  przeglądających stronę. Dane te mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
  Usługodawcy – np. agencjom marketingowym.
 11. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
  „RODO”.
 12. Każdy klient ma prawo do:
  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
  przetwarzanie danych narusza przepisy RODO
  Wycofania w każdym czasie każdej udzielonej Administratorowi zgody. Cofnięcie zgody nie
  wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  Dostępu do Danych Osobowych – otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane.
  Prawo do usunięcia danych, które nie są niezbędne do realizowania celów, dla których zostały
  zebrane.
  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
  Prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone Administratorowi w związku z zawartą
  umową lub wyrażoną zgodą, np. do innego Administratora w oparciu o techniczne możliwości
  występujące po obu stronach tego procesu.
  Prawo do sprostowania w przypadku danych nieprawidłowych. Administrator wówczas uzupełnia je,
  usuwa niezgodności lub aktualizuje Dane Osobowe.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem
  (dokonywane operacji na danych bez wymaganych zgód)
 13. Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni roboczych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z
  dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca
  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964
  nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych
  umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o
  właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania
  cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z
  zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 01.04.2021 r.

REGULAMIN SIŁOWNI

1. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni

2. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

3. Klienci siłowni zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora siłowni

4. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

5. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe

6. Instruktor zobowiązany jest udzielić instruktażu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w siłowni oraz wprowadzić w ćwiczenia siłowe i aerobowe osoby, które pierwszy raz uczestniczą w zajęciach

7. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować

8. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń)

9. Zabrania się spożywania oraz wykonywania zastrzyków w szatni i na terenie siłowni ze środków dopingujących (np. sterydy)

10. W czasie pobytu na siłowni klienci zobowiązani są do pozostawiania rzeczy wartościowych (telefony, dokumenty, pieniądze, kluczyki do aut) w szafkach depozytowych

11. Klient siłowni proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni (instruktora) o stanie zdrowia

12. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność po uprzednim podpisaniu oświadczenia o znajomości stanu własnego zdrowia

13. Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami i wartościami obciążeń

14. Klient, który w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni

15. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego

16. Instruktor siłowni oraz klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych jest Szkoła Tańca & Club Fitness Obsession  z siedzibą w Krakowie ul. Św. Filipa 25 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6793204691, REGON: 386932925. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@obsessionclub.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Kraków, ul. Św. Filipa 25.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Szkoła Tańca &  Fitness Club Obsession w ramach zawieranych z Tobą umów.

SZKOŁA TAŃCA & FITNESS CLUB OBSESSION